معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار تاكيد كرد:


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد با اشاره به اينكه هر زمان سرمايه هاي اجتماعي تنزل پيدا كند گروه‌هايي از جامعه آسيب ديده و راه براي بروز برخي مشكلات باز مي شود، تاكيد كرد: زمينه سازي و برنامه ريزي براي مبارزه با مواد مخدر بر مبناي مشاركت مردم و سرمايه هاي اجتماعي مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، جلسه كميته تخصصي تشكل هاي غيردولتي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر به
رياست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد برگزار شد و برنامه هاي هفته مبارزه با مواد مخدر با حضور مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و سازمان هاي مردم نهاد فعال در اين حوزه هم انديشي و براي اجرا در دستور كار قرار گرفت.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در اين جلسه گفت: امروزه زماني كه موضوع سازمان هاي مردم نهاد مطرح مي شود، در اولين رويكرد مشاركت به عنوان عنصري ضروري و از عوامل اصلي تقويت سرمايه هاي اجتماعي در اين بستر مورد توجه قرار مي گيرد.
«محمدعلي طالبي» افزود: علت اصلي بروز برخي از مسائل و مشكلات جامعه كه با آن ها روبرو هستيم، تنزل سرمايه هاي اجتماعي در كشور است زيرا در شرايطي كه سرمايه اجتماعي تنزل پيدا كند گروه هايي از جامعه آسيب مي بينند و راه براي ظهور و بروز برخي از مشكلات از جمله اعتياد باز مي شود.
طالبي ادامه داد: اگر از جايگاه اثرگذاري سازمان هاي مردم نهاد به موضوع اعتياد و مبارزه با مواد مخدر نگاه كنيم يعني هدف اين است كه بايد از اين طريق مشاركت مردم را در مبارزه با آسيب هاي ناشي از اين اتفاق فعال سازيم كه متناسب با اين نگاه در حال حاضر اعتماد و تقويت جايگاه حضور سازمان هاي مردم نهاد در برنامه هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
وي يادآور شد: علت موفقيت برخي از گروه ها در حل موضوع اعتياد توجه به مفهوم مشاركت و اجتماعي سازي اين موضوع است كه به طور كلي برنامه هاي اين حوزه بايد به سمت جامعه هدف، مردم، جوانان، محلات و روستا ها سوق داده شود زيرا انسجام، اعتماد، مشاركت و سرمايه هاي اجتماعي مي توانند در اين زمينه بسيار اثرگذار واقع شوند.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار بيان كرد: هنر يك سازمان مردم نهاد، به خدمت گرفتن مشاركت جامعه در حل موضوعات اجتماعي است و خوشبختانه در استان يزد با توجه به ظرفيت بي‌نظير سرمايه هاي اجتماعي از جمله معلمان، نخبگان، روحانيون، هنرمندان و رسانه ها و ساير گروه هاي جامعه زمينه براي تحقق اين امر فراهم است.
طالبي افزود: در زمينه مبارزه با مواد مخدر و اعتياد بايد به سمت طرح ها و برنامه هاي اثرگذار حركت كنيم تا با تقويت همكاري هاي بين بخشي و حضور سازمان هاي مردم نهاد از انجام برنامه هاي جزئي و پراكنده شدن اعتبارات اجراي طرح ها جلوگيري شود.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در پايان سخنان خود با تاكيد بر حمايت از سازمان هاي مردم نهاد توانمند و فعال در زمينه هاي مختلف گفت: توجه به دوره هاي توانمندسازي و آموزش سازمان هاي مردم نهاد براي افزايش نقش آفريني آنها و تقويت مشاركت هاي مردمي ضروري است و اين مهم با محوريت دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد برنامه ريزي مي شود.
 


summary-address :