شناسه : 88448074


سفر وزير بهداشت به استان يزد و معرفي فرماندار جديد شهرستان خاتمسفر وزير بهداشت به استان يزد و معرفي فرماندار جديد شهرستان خاتم