شناسه : 95179430


ميرمحمدي با بيان اين نكته كه دولت تدبير و اميد در تدوين منشور حقوق شهروندي، چهارگام اساسي را برداشته عنوان كرد: اولين گام تدارك مباني حقوق شهروندي، دومين گام تدوين، انتشار و اطلاع رساني عمومي جهت اين حقوق براي آگاهي مردم با بهره گيري از رسانه هاي عمومي، سومين گام فرهنگ سازي عمومي جهت رعايت اين حقوق از سوي مردم و مسئولين و گام چهارم تطابق نظامات اجرايي، اقتصادي، حقوقي، قضايي، نظامي و امنيتي با اين منشور است كه همه دستگاهها بايد بر اين مبنا عمل كنند و در قبال اين منشور نگاهي برابر و توام با دلسوزي و مسئوليت پذيري داشته باشند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، سيدمحمد ميرمحمدي در همايش حقوق شهروندي با اشاره به مباني اين حقوق ، آغاز توجه به حقوق شهروندي در دوران معاصر را از ابتداي مشروطيت به اين سو دانست و انقلاب اسلامي ايران و در نهايت قانون اساسي جمهوري اسلامي را ايجاد كننده فرايند تعهد متقابل ميان دولت و ملت جهت تثبيت اين حقوق ذكر كرد و افزود: در دولت تدبير و اميد، حقوق شهروندي در قالب يك منشور مشخص در اختيار عامه مردم قرار گرفت تا مردم با مباني آن بيش از قبل آشنا شوند و اين امر اقدام بسيار ارزنده اي در راستاي رسميت بخشيدن بيش از پيش به يكي از اساسي ترين مطالبات مردم بود.
وي تدوين منشور حقوق شهروندي در دولت يازدهم را ، بر مبناي قانون اساسي و قواعد ديني دانست و تاكيد نمود: ارائه اين منشور به اين سبب است كه همگان بدانند افراد براي دستيابي به يك زندگي توام با آرامش و آسايش و رشد و تعالي فكري و معنوي و برخورداري از حقوق انساني، ‌بايد در چه مسيري گام بردارند و در اين منشور علاوه بر اينكه حقوق مصرحي چون برخورداري بدون تبعيض همگان از امكانات عمومي و دسترسي به گردش آزاد اطلاعات، حق حيات، سلامت و برخورداري از كيفيت زندگي، تاكيد شده، شيوه هاي تحقق اين مفاهيم نيز مشخص شده است.
استاندار يزد آنگاه به بيان برخي از اصول منشور حقوق شهروندي پرداخت و گفت : حق كرامت و برابري انسان، آزادي و امنيت شهروندي، حق مشاركت در تعيين سرنوشت ، آزادي انديشه و بيان ، ايجاد روند گردش آزاد اطلاعات و دسترسي به فضاي مجازي، بهره مندي از حريم خصوصي و حق تشكيل تجمعات و راهپيمايي و برخورداري از حق تابعيت و آزادي رفت و آمد و اقامت و حق تشكيل خانواده و بهره مندي كشور از نظام اقتصادي شفاف و رقابتي، حق برخورداري آحاد جامعه از مسكن، اشتغال شايسته و رفاه و تامين اجتماعي و بهره مندي از محيط زيست و هوا و آب
سالم و زندگي در شرايط امن، از جمله حقوق شهروندي مطرح در اين منشور است كه از قانون اساسي و مباني ديني استخراج شده است.
ميرمحمدي با بيان اين نكته كه دولت تدبير و اميد در تدوين منشور حقوق شهروندي، چهار گام اساسي را برداشته عنوان نمود: اولين گام تدارك مباني حقوق شهروندي ، دومين گام، تدوين ، انتشار و اطلاع رساني عمومي اين حقوق براي آگاهي مردم با بهره گيري از رسانه هاي عمومي، سومين گام فرهنگ سازي عمومي جهت رعايت اين حقوق از سوي مردم و مسئولين و گام چهارم تطابق نظامات اجرايي، اقتصادي، حقوقي، قضايي، نظامي، انتظامي و امنيتي با اين منشور است كه همه دستگاهها بايد بر اين مبنا عمل كنند و در قبال اين منشور نگاهي برابر توام با دلسوزي و مسئوليت پذيري داشته باشند.
عالي ترين مقام اجرايي استان آنگاه ادامه داد: نظارت بر رعايت اين منشور، يكي ديگر از مباحث بسيار مهمي است كه بايد در اين عرصه رعايت شود تا حقي از كسي تضييع نگردد و براي دستيابي به اين منظور لازم است تا ساختار نظارتي موثري كه بتواند رعايت اين حقوق را رصد كند، تعريف و اجرا شود.
وي خاطر نشان كرد: البته در منشور حقوق شهروندي، با اشاره به رسانه ها ، تشكلها، احزاب و سازمانهاي مردم نهاد، به نقش نظارتي آنها بر رعايت اين منشور تاكيد شده اما به نظر مي رسد بايد ساختاري طراحي شود كه در ابتداي امر، از حقوق اين نهادهاي مدني نيز پاسداري شود.
استاندار افزود: بنابراين گامهاي مورد اشاره و مباحث نظارتي و حماتي را بايد به شايستگي برداريم تا حقوق شهروندي مفهوم واقعي به خود بگيرد و صرفا از حوزه صوري و نوشتاري خارج شده و گام در وادي عمل بگذارند و در رفتار، گفتار، كردار و مباحث زندگي روزمره مردم و مسئولين متجلي شود، در غير اين صورت ما تنها بايد به همين نوشته ها دلخوش باشيم!
ميرمحمدي در ادامه تاكيد كرد: دولت به تنهايي مسئول پاسداشت حقوق شهروندي نيست، بلكه آحاد مردم بايد نسبت به يكديگر در رعايت اين حقوق كوشا باشند و اين باور عمومي در همگان تقويت شود كه هر شهروند در قبال ديگري، مسئول رعايت حقوق اوست.
وي با اشاره به برگزاري همايش حقوق شهروندي، تبيين و تبليغ اين حقوق و ترويج و پاسداشت آنرا از طريق برگزاري چنين همايشهايي دانست و خاطر نشان كرد: بايد همگان به اين باور عمومي برسند كه حقوق شهروندي را هر كجا و هر زمان رعايت كنند.
عالي ترين مقام اجرايي استان در ادامه به تاريخ كهن و فرهنگ عمومي مردمان يزد در پاسداشت حقوق شهروندي اشاره نمود و گفت: به عنوان مثال اينكه بيان مي شود كه گردشگران فرانسوي حاضر در يزد، معترف شده اند كه وقتي در كوچه هاي بافت تاريخي يزد قدم مي زنند، صلح و دموكراسي و رعايت حقوق بشر را به عينه ديده و لمس كرده اند، نشان از هوشمندي مردم استان و پايبندي آنها به فرهنگ غني و سرشار از آموزه هاي انساني و اسلامي است و سوال اينجاست كه اين ميزان از احساس رعايت حقوق شهروندي در يزد توسط مردمان اين ديار، از كجا ناشي مي شود؟
وي ادامه داد : گردشگران آنگاه كه به كوچه پس كوچه هاي بافت تاريخي يزد قدم مي گذارند، مي بينند كه درب منازل شهروندان به روي همنوعانشان باز است و در اين سامان پيروان اديان مختلف با امنيت و آرامش كامل در كنار يكديگر زندگي مي كنند و مسلمان و يهودي و زرتشتي سالهاي سال است كه همسايه يكديگر و يار و مددكارهم هستند.
ميرمحمدي گفت: اين زيباييها به دست نيامده مگر با سعه صدر بالا، تحمل نظر يكديگر، مدارا ، تساهل و تسامح و رواج انسانيت و حرمت و كرامت انساني و رعايت حقوق شهروندي فارغ از دين و جايگاه و نقش و باوردهاي اين مردم.
عالي ترين مقام اجرايي استان مجموعه مباحث فرهنگي و سبك زندگي و هنر معماري مردمان يزد را فرهنگ و هويت اين ديار دانست و حفظ اين باورها و داشته هاي كالبدي و انساني و معرفي آن به جهانيان را، به نوعي ترويج حقوق شهروندي و سبك زندگي ايراني- اسلامي ذكر كرد و با اشاره به فناوريها و هنر معماري اين ديار افزود: خلاقيت مردم خطه كويري يزد در به كارگيري فناوريهاي معماري و در راستاي زندگي در اقليم گرم و خشك و كم آب يزد، محيطي توام با آرامش و آسايش براي مردمان اين ديار ايجاد كرده كه جلوه هايي از هنر را مي توان در سازه هايي چون قنات، سرداب، ساباط بادگير و در مجموع سبك معماري ايراني- اسلامي يزد ديد.
استاندار افزود: هر زاويه اي از معماري كويري يزد و هر گوشه از اين فناوري ها و هنرها، انسان را به انديشيدن وا مي دارد و آيا چيزي مهمتر از آنچه انسان را به انديشه وادارد هست؟
وي خاطر نشان كرد: گذشتگان و نياكان ما در اين ديار، مجموعه اي از آداب و رسوم و فرهنگ و هنر و سبك زندگي اخلاقي را به ما منتقل كرده اند و بر ماست كه به خوبي از اين هويت و پيشينه تاريخي و فرهنگي مراقبت كنيم و با معرفي اين ارزشها و هنجارها به جهانيان ، بكوشيم تا ديدن و  فراگيري اين زيباييها جزوي از حقوق شهروندي و ميراث مشترك جهانيان شود.
ميرمحمدي در پايان ضمن آرزوي بسط و گسترش صحيح جهان شمولي اسلام بر پايه اخلاق و مدنيت و فرهنگ ايراني- اسلامي ابراز اميدواري نمود تا با جهاني شدن يزد فرصتي فراهم آيد كه ارزشهاي متعالي مردم يزد در رفتار ، گفتار، كردار و انديشه جهانيان تجلي يابد و در آنها ايجاد انگيزه و علاقه براي سفر به اين ديار نمايد تا از فرهنگ و مباني اقتصادي و انساني مردمان خطه يزد بيش از پيش بهره مند شوند و مردم دنيا بتوانند از اين ميراث گرانبها و گنجينه ارزشمند، بهترين استفاده را بنمايند.