فايل صوتي و مشروح سخنان «عبدالرضا رحماني فضلي» وزير محترم كشور در نشست ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان 14 مرداد ماه 95


بسم الله الرحمن الرحيم
قُل اِنّ صلاتي و نُسُكي و محياي و مماتي لله ربّ العالمين ( آيه 162 سوره انعام)
 استفاده كرديم از بيانات همه عزيزان، الحمدالله همه فعال و باانگيزه و انشالها خداوند كمك مي كند و موفق خواهيد شد. از تشكيل جلسه و حضور شما تشكر مي كنم به ويژه حضرت آيت الله ناصري محبت كردند عازم قم هم بودند بخاطر اين جلسه تشريف آوردند و خوب شد كه تشريف آوردند وگرنه از مطالب مهم ايشان نمي توانستيم فيض ببريم و از مطالب شما استفاده كرديم و از مطالب استاندار گرامي و همه عزيزان.
در بحث اقتصاد مقاومتي مهمترين مسئله اين است كه باور داشته باشيم يعني اگر باور نداشته باشيم، اعتقاد نداشته باشيم و ايمان به كار نداشته باشيم مثل دهها ايده مهم و واقعا مؤثر كه همه روي آن كار كرديم ولي موفق نشديم بدون نتيجه رها مي شود.
از آنجايي كه ما ايمان و اعتقاد و باور داريم موفق مي شويم، مثلا جنگ يكي از موضوعاتي بودكه همه باورداشتيم دشمن را بايد شكست دهيم و ايمان داشتيم كه بايد مجاهدت كنيم، موجب شد همه مردم ايران زن و مرد و كوچك و بزرگ، شهري و روستايي ، عالم و عامل همه پاي كار آمدند، مقاومت و استقامت در مقابل دشمنان و تحريمها همه مقاومت و همراهي كرديم  رهبر معظم انقلاب را و بعد الحمدالله توفيق حاصل شد.
هرجايي ايمان و اعتقاد باشد موفق مي شويم، اين موضوع از همين جنس است براي اينكه ايمان ما يقين شود بايد ضرورت مسئله را بدانيم كه چه اتفاقي افتاده است كه رهبر معظم انقلاب بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح كردند،واقعا چه انگيزه اي و چه شرايطي و چه موقعيتي براي ايران پيش آمده بود خيلي مهم است.
بگونه اي ايشان اين مسئله را مطرح كردند و پيگير هستند كه ما فكر مي كنيم يك مسئله شرعي است، تأكيدات مكرر و پيگيريهاي بسيار بسيار مستمر ولي فقيه در اين حدي است كه انسان احساس مي كند واقعا اين مسئله تكليف است.
اگر نگاهمان اين باشد حتما موفق مي شويم در غير اينصورت اگر صدها پروژه را سرمايه گذاري كنيم اقتصاد مقاومتي تحقق نيافته است گرچه كار خوبي است.
برخي از دلايلي كه من براي ضرورت اين مسئله عرض مي كنم اين است:
يكي از نظر علمي ، همه علماي علم اقتصاد و تجارت و فعاليتهاي مرتبط اين حوزه ها، اين ايده  ما را اقتصاد مقاومتي  را به معناي تكيه بر توانمندي ها و ظرفيتهاي داخلي ما و توجه به بيرون همه قبول دارند، شايد براي ما جمله خيلي سهل باشد ولي وقتي يك فرآيند 37 ساله را در حوزه اقتصاد بررسي كنيم مي بينيم اينطوري نيست اين به سختي در قالب يك جمله بيرون آمده است و خيلي فرآيندها و فراز و فرودها را طي كرديم.
انقلاب ما پيروز شد اما يك الگوي عملي اقتصادي براي كشور نداشتيم، نظريه، تئوري بود اعتقادات بود الآن هم هست ولي الگوي عملي نداشتيم.
آن اوايل تفكرات عدالت محورانه تا آنجايي پيش رفت كه ما اقتصاد سوسياليستي را فكر كرديم اقتصاد خيلي خوبي است . طرفدار داشت. همه بايد برابر باشند . همه چيز بايد كوپني باشد. يادمان نرفته است.تفكرات كاملا سوسياليستي بود.جلو رفتيم. الگوهاي مختلفي هم از نظر تئوري و هم از نظر عملي. تئوري تثبيت. مدل الگوي اقتصاد كره، مدل الگوي اقتصاد چين ، اروپا، آمريكا همه مطرح شد و همه در كشور حامي داشتند هم در مجلس و دولت و هم  مقاطع كارشناسي و علمي دانشگاه طرفدار داشتند.
هميشه ما فكر مي كرديم مدلي بايد بيايد همه روي آن اجماع داشته باشيم. الحمد الله اين مدل اقتصاد مقاومتي علماي علم اقتصاد و تجارت و توليد هيچكدام حرف ندارند. همه قبول دارند اين مدل براي ايران مدل مناسبي است . مبتني بر ظرفيتهاي داخلي است.
از نظر تجربي هم اين قابل اثبات است. براي دنيا وقتي نگاه مي كنيم همه كشورهايي كه بر ظرفيتها و توانمنديهاي داخل خودشان استوار شدند و فعال تر بودند موفق بودند. آنهايي كه اقتصاد خودشان را ، رونق خودشان را در الگوهاي بيگانه و در خارج از مرز خودشان وصول كردند يك مدل موفق نداريد. من الفباي علم كه بلدم خدمت شما عرض مي كنم. واقعا نيست. اين پژوهش جهاني است. ظرفيتها وتوانمنديهاي داخلي، همه ظرفيتها علمي است، نيروي انساني ، منابع طبيعي و سرمايه. هرچه هست. محور مي شود .
از نظر اعتقادي ضرورت مسئله اين است كه براي ما كافي است كه ولي فقيه و و رهبر ما براي ما تكليف كردند.اما يك مقدار عميق تر بخواهيم استدلالي نگاه كنيم بهرحال جمهوري اسلامي ايران مدعي يك نوع حكومت جديد در بين حكومتها  هستيم و قبل از انقلاب اسلامي يك مدل  حكومت سوسياليستي بوده است. ما آمديم مدل تهيه كرديم گفتيم مدل حكومت ديني است . آيا اين مدل حكومت ديني  از نظر اعتقادي بايد براي همه مطالبات ، خواستها و رفتارها و نيازهاي جامعه بشري راه حل ارائه بدهد؟  حوزه اقتصاد يكي از حوزه هايي است كه اتفاقا خيلي مهم است. دنياي مردم ، معيشت و رفاه مردم بستگي دارد به مسايل اقتصادي. اگر الگوي ديني بگوييم خوب است . در اين الگو است كه شما مي گوييد اقتصاد چگونه اداره مي شود. براي اينكه اعتقادي نگاه كنيم اينگونه است.
 از نظر امنيتي ، ما وقتي مي توانيم مقاومت و استقامت كنيم وقتي مي توانيم ادعا كنيم به كمك به ديگران و مي توانيم مدعي باشيم بر عليه دشمنان كه توانمنديهاي لازم براي مقاومت را داشته باشيم.يكي از محورهاي مهم توانمندي هم كاركرداقتصادي است. همين الآن در دنيا يكي از مؤلفه هاي اصلي قدرت براي سنجش اقتصادي است. توليد اقتصادي شما و رشد اقتصادي شما چقدر است؟سرمايه گذاري شما چقدر است.،در كشور بيكار داريد يا نه ؟ اينها مؤلفه هاي قدرت است.ما هم كه دشمن داريم مجبوريم قدرتمند شويم يكي از مؤلفه ها اقتصاد است.از نظر اجتماعي براي ما مهم است چون يكي از پايه ها و مؤلفه هاي اصلي حكومت ديني در كشور و قدرت ملي ما مردم هستند. هميشه اين موضوع را امام راحل و رهبري عزيز همه گفته اند كه اساس استقلال كشور ما مردم هستند.استقامت و مقاومت ما مردم هستند. مردم به هرحال حامي ولي فقيه و انقلاب اسلامي و حامي مقام معظم رهبري هستند. مهم است رضايتمندي مردم براي ما هميشه بايد فراهم باشد. ما به عنوان حاكمين و كساني كه مردم اختيار زندگي شان را به ما دادند بايد براي ما مهم باشند كه كاري كنيم كه مردم راضي باشند.رضايتمندي مردم اعتقادات ديني ما است.رأي هم كه مي گيريم اين است كه مردم راضي باشند و شما را قبول داشته باشند.
رضايتمندي مردم  مؤلفه اجتماعي براي ما است. اگر مي خواهيم با اين مردم و در كنارشان باشيم، راضي باشند. يكي از مؤلفه هاي رضايمندي هاي مردم تأمين معيشت مردم است. زندگي مردم و رفع مشكلات اقتصادي و رفع بيكاري بچه هايشان. از هر منظر امنيتي ، سياسي، اقتصادي ، اجتماعي ، اعتقادي و علمي، تجربي  اقتصاد مقاومتي تنها راه است. اگر اعتقاد نداشته باشيم نمي توانيم كار را انجام دهيم.
مسئله دوم اين است كه اراده انجام كار را داشته باشيم. خيلي اعتقادات داريم ولي اراده كار را نداريم.بطور مثال اعتقاد داريم دروغگويي چيز بدي است ولي از صبح تا شب اگر دو سه تا دروغ نگوييم روزمان شب نمي شود. مي گوئيم غيبت بد است ولي غيبت مي كنيم.
اراده انجام كار خيلي مهم است. بايد واقعا اراده انجام كار را در خودمان تقويت كنيم و اينكار را انجام بدهيم. يعني اگر اراده انجام كار نباشد بالاترين اعتقادات هم در حد يك باور ديني يا باور غربي بدون جنبه هاي معنوي است.
موضوع ديگر اين است كه ما بايد برنامه براي انجام كار داشته باشيم و در كنار برنامه ها بتوانيم پروژه هايي در اين حوزه تعريف كنيم. اگر فاقد برنامه باشيم و يا برنامه هايي كه از قبل بوده است و حالا اسمش را عوض مي كنيم بطور مثال در پروژه هاي مدرسه سازي، آبياري قطره اي ، با تغيير نام پروژه بگوييم اقتصاد مقاومتي است . با اسم گذاشتن كه نمي توان اقتصاد مقاومتي تعريف كرد. خودمان را كه فريب نمي دهيم. با بحث اقتصاد مقاومتي حالا بايد راه را ارزان و سريع بسازيم و با كيفيت و با بهره وري بالا كار را انجام دهيم در غير اينصورت قبل از آن هم كار انجام مي شده . پروژه همان پروژه است. بايد حتما برنامه هاي اقتصاد مقاومتي داشته باشيم . نه فقط برنامه داشته باشيم. كيفيت را بالا ببريم. بهره وري را افزايش دهيم. مهم اين است كه نظراتي كه حضرت آقا فرمودند در 24 بند سياستهاي كلي كه فرمودند و چند ويژگي كه من نظرم است. اقتصاد مقاومتي انجام پروژه نيست. با اين فكر كه اقتصاد مقاومتي انجام پروژه است قطعا به انحراف رفته ايم.
اقتصاد مقاومتي تكيه بر دولت نيست .  اقتصاد مقاومتي تكيه بر خارج از مرزها نيست. اقتصاد مقاومتي تأكيد بر داخل به تنهايي نيست. اگر اينگونه كار كنيد حتما اشتباه رفتيد. اقتصاد مقاومتي بدون عدالت نيست.اگر اينگونه باشد اشتباه رفتيد.   مقام معظم رهبري فرمودند: اقتصاد مقاومتي بايد مردم محور باشد. اين خيلي مهم است. آيا مردم محور اين است كه  بطور مثال 50پروژه دولتي را به بخش خصوصي بدهيم اين سطحي ترين و كمترين توجه است. نه اقتصاد مردمي يعني مردم بايد يك جوشش دروني  و انگيزه فوق العاده و مردم قدرت مشاركت بالا در فعاليتهاي اقتصادي داشته باشند و اين نمي شود مگر ما براي مردم بگونه اي كار كنيم كه اين تبديل شود به يك باور عمومي و گفتمان غالب و جريان جاري شود.
 بايد براي مردم ارزش قائل شويم و اهميت بدهيم. مردم را دعوت كنيم . در جنگ گفتمان غالب شد مبارزه با دشمن . مردم چه كار مي كردند. عده اي از جوانان جانشان را دادند . مجاهدت كردند. يك خانواده روستايي چهار تا تخم مرغ به جنگ مي داد .عروس تازه به خانه بخت رفته حلقه نامزدي اش را مي داد. معلم درس مي داد . همه مي گفتند ما بايد سهمي داشته باشيم. همه پشتيبان جنگ بودند. ما روزهاي اول جنگ يادمان نرفته است. نه اسلحه، نه مهمات و هيچ چيز نداشتيم. همه چيز از شهرستان با خودشان مي بردند.نان و ماست و پنير و لبنيات و حبوبات با خود مي بردند. به هرحال ساختيم و توليد كرديم و نهايتا جنگ را مديريت كرديم. جنگي كه همه دنيا بر عليه ما بود
اينجا هم در اقتصاد مقاومتي بايد همه مردم وارد شوند.  هر كس يك ريال دارد. يك قدمي مي تواند بردارد. چه در سرمايه گذاري و مصرف . اگر يك ليوان آب صرفه جويي كند اقتصاد مقاومتي كرده است. مردم بايد به صحنه بيايند . مردمي كردن و مردم محور بودن . دغدغه و فكر و اراده و انگيزه مردم در اين حوزه برانگيخته شود. مي گويم گروه گفتمان سازي چكار كرده است ؟ شما امروز تولد حضرت معصومه (س) بود، چرا فهميديد؟ اعتقاد مردم و باور مردم و تبريك آقاي استاندار و امام جمعه محترم همه متوجه شدند و روز عاشورا در استان يزد كه وارد مي شويد همه مي فهمند روز عاشوراست.
بايد معلوم شود يزد شهر اقتصاد مقاومتي شده است. اين مسئله بايد در يزد ببارد. اگر اين جوشش ايجاد شود اقتصاد مقاومتي است . مردم مي دانند مشكلاتشان را چگونه حل كنند ؟
سه تا شعار داريد: قنات و قناعت و قنوت. قنات مظهر تكنولوژي است و معماري ساختمان و معماري شهر شما را دارد.دهها مسئله ديگر هم داريد كه تكنولوژي شماست. قناعت شما الگوي مصرف است. قنوت شما توكل به خداست. همه در فرهنگ مردم است. قرن ها در اين يزد زندگي كردند و با شرايط اقليمي و طبيعي خودشان را انطباق دادند.بادگيرها ،مردم در يزد در گرمي هوا ، آب نداشتند بدنبال قنات رفتند و با معماري شهر را بگونه اي ساختند كه گرما و سرما را مديريت كردند و نوع محصول و روشهاي زندگي را. مراجعه به گذشته خودتان و مطالعه در تاريخ يزد تماما نحوه انطباق انسان با محيط ، مديريت و ابتكار و خلاقيت،نوآوري و مهندسي پولي است.
وقتي كار به مردم واگذار شود در اقتصاد مقاومتي بايد خلاقيتها و نوآوريها و ابتكارات را ببينيم. بودجه عمومي و اعتبارات ملي بايد بيايد ولي در بهترين حالت رشد هشت درصد محقق نمي شود. اين رشد وقتي تحقق مي يابد كه همه سرمايه ملت و ابتكار مردم وارد كار شود.
در الگوي مصرف بموقع و بجا مصرف كنيم. در بهره وري چگونه بين داده و ستاده توازن برقرار كنيم و يا در سرمايه گذاري و توليد چگونه همه موارد اقتصاد مقاومتي را رعايت كنيم. عدالت محور يعني چه؟ اقتصاد مقاومتي خداي ناكرده در سطح كلان منجر به افزايش عدد توازن كه در كشور است كه تهران 53 درصد اعتبارات و تسهيلات را مي برد با چند ميليون جمعيت و بعد چند كلان شهر و بقيه مملكت رها است. اين عدم توازن و عدم تعادل است. عدالت محور يعني عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي و جغرافيايي باشد. يعني اگر ستادي در يزد مي زنيد نبايد نود درصد فعاليتها در يزد باشد.انگيزه زياد است براي اينكار . در همه شهرها بايد متوازن امكانات توزيع شود و به يك نحو عادلانه و كاملا منصفانه منابع توزيع شود . در غيراينصورت نتيجه اين مي شود كه بيشترين تجمع ثروت در تهران و بيشترين تجمع بزهكاري، ناهنجاري و جرم و جنايت در تهران است. اين عدم توازن است.حاشيه نشيني و مسائل اجتماعي هزاران مشكل ايجاد مي كند. در مناطق ما در سيستان وبلوچستان و كهكيلويه و بويراحمد ،لرستان و ايلام و چهارمحال و بختياري خالي از جمعيت مي شود . براي حفاظت بايد سرباز مازندراني ببريم . اين مشكل پيش مي آيد. مردم سيستان كه بهتر حفظ مي كردند. خودشان مي دانند چگونه در مقابل دشمن بايستند. مشكل است و هزينه بالاست.
بحث درون زايي و برون گرايي باز همين تأكيد بر ظرفيتهاست. رهبر عزيز انقلاب تأكيد دارند و مورد تأييد همه است. برون گرايي دعواي ما چندساله است كه با خارج ارتباط موضوع چه باشد. بعضيها صد درصد مي گفتند اصلا نياز به تكنولوژي خارجي  نيست. بعضيها مي گفتند اصلا بايد ديوار دور خودمان بكشيم.بعضيها مي گفتند ما بايد بحث برون گرايي را داشته باشيم. تكنولوژيهاي نو و بازار و صادرات و واردات كالاهاي سرمايه اي و دانش بنياني يعني چه؟ شما هرچه علم و تكنولوژي كه داريد در صنايع و كارخانه ها با تغييرات بسياربسيار سريع در حال انجام است . اگر در لبه دانش حركت نكنيم خيلي از كارخانه ها توجيه اقتصادي ندارند. كارخانه منسوجات شما توجيه اقتصادي ندارد. قدرت رقابت ندارد و چون تكنولوژي ان كهنه است به سرعت در حال تغيير است . ما بايد در لبه تكنولوژي حركت كنيم اين دانش بنيان است.
يكي از موضوعات ديگر در كنار گفتمان سازي بايد آموزش را جدي بگيريم. از مديران بايد شروع كنيم. البته در همه سطوح بايد آموزش باشد ولي واقعيت قضيه اين است كه اول بايد از مديران شروع شود. از وزير كشور شروع شود. كسر شأن هم نيست و با اين تنوع در حوزه هاي مختلف علمي هيچكس نمي تواند ادعا كند من عقل كل هستم. پيچيدگي كار به قدري زياد است كه همه مديران ما بايد مرتب تحت آموزش باشند.آموزش بهره وري و الگوي مصرف و استفاده بهينه ، صرفه جويي و تأمين منابع مالي و همه اينها بايد آموزش داشته باشند.آموزش توسعه و خلاقيت، مديرخلاق كيست؟ مسئول آموزش در استان بايد با يك كارگروه مستقل باشد. تلويزيون و علما و هر كس ، هر نوع ارتباطي با مردم دارد بايد بحث آموزش را جدي بگيرد.
ما وارد كارزار بسيار جدي شديم. يكسال و دوسال نيست يك ريل گذاري جديدي است كه مقام معظم رهبري انجام داده  اند و تأكيد دارند روي آن . دولت به شدت به اين قضيه معتقد است و واقعا ايمان دارد و كار را انجام مي دهد. شرايط ، شرايط خاصي است . عزيزان الحمدالله در سطح بين المللي الآن ديگر تنگناهاي مالي كه داشتيم مثل قبل نيست ، تبادلات مثل قبل نيست. فروش نفت ما در دنيا تغييركرده است. سرمايه گذاران علاقمند شده اند.جنگ رواني عليه ما كمتر شده است. ما را بعنوان يك عنصر قدرتمند در منطقه قبول كردند. همه كشورهاي منطقه دچار نابساماني و آشوب و جنگ و بحران هستند. كشورهايي كه ادعا مي كردند مظهر رشد و توسعه و ثبات هستند يك شبه دگرگون شدند.
ايران كشوري باثبات و با امنيت و مؤثر در تحولات بين المللي است. الآن ما امن ترين كشور منطقه باشرايط بسيار خوب براي سرمايه گذاري هستيم. اين يكي از دلايل سرمايه گذاري در ايران است. ما بايد داخل كشور از آن استفاده كنيم. ظرفيتها مهياست و بستگي به اراده خودمان دارد كه چگونه پيش ببريم. معلوم نيست اين شرايط باز تكرار شود.بايد هر كاري كه مي توانيم براي جذب سرمايه انجام دهيم و توليد كنيم. كيفيت را بهبود بخشيم و بهره وري و اين موضوعاتي است كه بايد داشته باشيم.
استان يزد به لطف خداوند گزارشات قابل قبولي در تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي داشته است ولي هنوز مطلوب نيست. بايد فعال تر از اين  برخورد شود .عنصر اصلي مردم هستند . بايد مردم به صحنه بيايند. گفتمان سازي انجام دهيد و آموزش. افزايش سرمايه گذاري پولي را انجام دهيد. الگوي مصرف داشته باشيد .بخش مسكن و راه گزارش خوبي دادند. در دستور كار شما اين باشد كه چگونه در استان يزد مسكن را فعال كنيد. الآن در مسكن با ركود مواجه هستيم. بخش مسكن را در استان يزد چگونه فعال كنيم. فعلا بدلايلي با  ركود همراه است. بخش مسكن در رونق اقتصادي جزو فعاليتهاي پيشتاز است . چكار كنيم مسكن را فعال كنيم. هزينه هاي مسكن را پايين بياوريم.  شهرداري هماهنگ شود. الگو بدهيد در حوزه مسكن ، وزارت مسكن الگوي يزد را پايلوت كند در بحث اقتصاد مقاومتي . بانك مسكن و همه بانكها حمايت مي كنند. هيچ تكيه به كسي از بالا نكنيد اصلا بالا و پاييني نيست. همه با هم بايد كارها را پيش ببريم. شما حاكمان استان يزد هستيد. يعني سرنوشت مردم و امنيت ،آموزش، جان و مال و ناموس و آينده و همه چيز مردم دست شماست.
روايت است كه اگر واقعا بعنوان يك مؤمن خودمان را در درگاه خداوند ببينيم و خداوند را ناظر برخودمان و خدا را در محضر خودمان ببينيم ديگر خواب راحتي نبايد داشته باشيم. حكومت اسلامي يعني پاسخگويي در مقابل خدا. همه شما مؤمن و موحد هستيد و من يقين داريم خداوند را ناظر برخودتان مي دانيد.تكليف انتها ندارد. هر فكري كنيد يقين داشته باشيد بالاتر از آن باز هم هست. ببينيد نوع كار شما در خارج چكار مي كنند، در يافته هاي علمي چگونه است ؟هر تصميمي بگيريد بازهم بالاتر از آن است. قانع نباشيد. انشاءالله موفق باشيد.
در اين مقطع حساس قدر نعمت ها را بدانيم و بالاترين نعمت كه الآن داريم نعمت امنيت و نعمت ولايت است. قدر اين ولايت را بايد بدانيم. قدر رهبري عزيزمان را بايد بدانيم.كسي اين كشور را هدايت مي كند و مدبرانه هدايت مي كندكه تجربه علمي، اجرايي دارد و توكلش به خدا قوي است . شجاع، جسور و تصميم گير است . هدايت گر است. هدايت راهبردي دارد. بزرگترين نعمت رهبري است . اين رهبري ما را اداره مي كند. در كنار امنيت و انسجام و وحدتي كه الآن در كشور است. همه ، رئيس جمهور محترم ، قوه قضاييه و انسجام ملي كه در كشور است همه دغدغه مردم، امنيت و كار دارند.
همه با هم منسجم شوند كه كشور را در اين حوزه اقتصادي جلو ببرند.در حوزه سياسي . نشاط سياسي داريم. حركت خوبي است . انتخابات بزرگ انجام داديم در شرايط حساس منطقه كه آب از آب تكان نخورد. همه مي فهمند امنيت در كشور است. وحدت داريم. وحدت، انسجام ، امنيت و همدلي و رهبري اينها نعمتهاي ماست. الآن استفاده نكنيم . كي بايد استفاده كنيم ؟
شما مديران اين راه هستيد با نيت هاي خالص و پاك و گامهاي استوار و در كارهاي شما بركت وجود دارد و شما عزيزان انشاالله هم براي انقلاب، نظام و مردم منشآ خير و عاقبت بخيري خواهيد شد. موفق باشيد.

 
آدرس کوتاه :