با حكمي از سوي استاندار يزد «سعيد پرويزي» به عنوان مديركل دفتر اتباع و مهاجرين خارجي استانداري يزد منصوب شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،با حكمي از سوي «محمدعلي طالبي» استاندار يزد، «سعيد پرويزي» به عنوان مديركل دفتر اتباع و مهاجرين خارجي استانداري يزد منصوب شد.

در متن اين حكم آمده است:
 با عنايت به پيشنهاد معاون محترم سياسي،امنيتي و اجتماعي و نظر به سوابق،تعهد و تجربيات ارزنده جنابعالي،به موجب اين حكم به سمت مديركل دفتر اتباع و مهاجرين خارجي رديف سازماني شماره  105-31 منصوب مي شويد.
انتظار مي رود با بهره گيري از همه امكانات و ظرفيت هاي استان و تعامل خوب و موثر با وزارت متبوع و نمايندگي نهادهاي بين المللي مستقر در كشور،تمام سعي خود را در ساماندهي امور اتباع و مهاجرين خارجي به عمل آوريد.
آدرس کوتاه :