مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد بيان كرد:


مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد با اشاره به نياز جدي در زمينه ارتقاء سطح زندگي و توانمندسازي در مسير مديريت آسيب هاي اجتماعي بيان كرد: شبكه سازي بر مبناي آگاهي و مهارت هاي كليدي با محوريت نهاد خانواده نياز جامعه امروز است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، در ادامه برنامه هاي گراميداشت روز خانواده و تكريم بازنشستگان، نشست هم انديشي و آسيب شناسي نهاد خانواده با حضور مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد ، مشاور تخصصي و اعضاي فعال در حوزه  خانواده در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.
مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد گفت:خانواده نقشي بنيادي در ساير حوزه هاي جامعه دارد و اگر بتوانيم خانواده اي سالم،پويا و پرتحرك داشته باشيم زنجيره اي از نهادهاي موثر اجتماعي نيز شكل مي گيرند.
« فاطمه دانش يزدي» افزود: شبكه سازي مبتني بر تبادل تجربه،دانش و مهارت هاي كليدي با محوريت نهاد خانواده شيوه اي براي ارتقاء سطح زندگي و توانمندسازي براي حل مسائل و مديريت آسيب هاي اجتماعي است.
دانش يزدي خاطرنشان كرد:دفتر امور بانوان و خانواده با برگزاري اين نشست آسيب شناسي بر آن است تا با تجميع ديدگاه ها و بر اساس نقشه راه تدوين شده در موضوعات مختلف اتاق فكرهاي تخصصي را تشكيل و برنامه هايي را براي پاسخ به نياز مخاطبان مختلف با مشاركت دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي مردم نهاد در مسير اجرا قرار دهد.
سپس « طاهره حصيب» روانشناس و مشاور خانواده بيان كرد:خانواده كوچكترين سيستمي است كه درگير فراسيستم هاي جامعه شده است و در يك خانواده ما مسئوليم بدانيم به چه سمتي در حال حركت بوده و هدف از زندگي چيست.
وي افزود:قوي ترين پشتوانه در خانواده قدرت پذيرش است و اينكه بدانيم با چه مسائلي روبرو هستيم و خود را در هسته خانواده تعريف كنيم.
دكتر حصيب اظهار داشت:لازم است علاوه بر توجه جدي نسبت به آموزش هاي ارتباطي و قدرت حل مسئله اقشار مختلف جامعه ،الگوهاي سالم خانواده پروري نيز ترويج شود.
روانشناس و مشاور خانواده يادآور شد:آموزش و غني سازي روابط در خانواده كه كيفيت زندگي را به همراه دارد نيازمند رايگان سازي است زيرا بعضي از خانواده ها توان تامين هزينه هاي آموزشي را نداشته و آگاه سازي اوليه نمي تواند نياز آن ها را پاسخ بخشد.
وي گفت:امروزه تغيير شرايط جامعه با سرعت چشمگيري روبه رو مي باشد و توانمندسازي جوانان و نوجوانان براي رسيدن به انتخاب هاي درست تر و پاسخ مناسب به فضاي مدرن اهميت دارد و ضروريست فاصله نگاه سنتي با فضاي نوين عضر حاضر در خانواده به شكل مناسبي پوشش داده شود.
دكتر حصيب در پايان خاطرنشان كرد:اگر تمام افراد موثر،دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي فعال در حوزه هاي اجتماعي نسبت به نيازهاي مختلف خانواده از جمله آگاهي،فرهنگ سازي و آموزش به شكل جدي،متداوم و همه گير ورود پيدا نكنند خانواده اي كه بايد در مسير جامعه سازي قرار بگيرد توان ايفاي نقش موثر را نداشته و حجم بالايي از آسيب ها را بروز مي دهد.
*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع
 


آدرس کوتاه :