مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد :


مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد خبر داد:در طرحي مبتني بر فعاليت مشترك تشكل هاي مردم نهاد و دستگاه هاي اجرايي استان بر سه محور ترويج،تشكيل و تسهيل امر ازدواج برنامه هاي متنوع و مشاركتي طراحي و در فرصت هاي پيش رو اجرا مي شود.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،اولين نشست هم انديشي ابعاد ازدواج با رويكرد اجتماعي و فرهنگي با حضور مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد،دستگاه هاي اجرايي و فعالان اين حوزه در سالن شهيد موحدين برگزار شد.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد گفت:با توجه به اهميت بحث آسيب هاي اجتماعي و نگاه ويژه مقام معظم رهبري به اين موضوع، تاكيد وزارت كشور نيز در اين مسير اجراي برنامه هاي مختلف اجتماعي با توجه بر اعتياد،حاشيه نشيني و ازدواج است.
«فخرالسادات خامسي» افزود:تلاش ما بر اين است در بحث آسيب هاي اجتماعي به گونه اي برنامه ريزي و سياست گذاري شود تا همگرايي و هم افزايي نهادهاي متولي دولتي و غيردولتي در اين زمينه با جذب همكاري هاي بين دستگاهي صورت گيرد.
خامسي بيان كرد:طرحي بر مبناي فعاليت مشترك تشكل هاي مردم نهاد و دستگاه هاي اجرايي استان بر سه محور ترويج،تشكيل و تسهيل امر ازدواج با خروجي نظرات برآمده از اين جلسه و مطالعات صورت گرفته تكميل و  در هفته ازدواج اجراي آن آغاز خواهد شد.
وي اظهار داشت:هدف از اجراي اين طرح در مرحله اول تجميع برنامه هاي مختلف دستگاه هاي متولي و اجراي آن به صورت مشترك و منسجم با همكاري تشكل هاي مردم نهاد مي باشد.
وي يادآور شد:توجه به ايده هاي نو و برنامه هاي اثرگذار براي تكميل اين طرح نيز مورد توجه است كه از دستگاه هاي اجرايي و فعالان اين حوزه مي خواهيم پيشنهادات خود را به دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري ارسال نمايند.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در پايان گفت: اجراي اين طرح همه گير و استاني نيازمند عزم جدي و بسيج همگاني است و بايد تمام بخش ها در پيشبرد اين هدف به ويژه حساسيت زايي و دغدغه مندي در موضوع ازدواج پايدار اهتمام جدي داشته باشند.
گفتني است در اين جلسه ديدگاه ها و پيشنهادات مختلفي از سوي اعضاي جلسه مطرح و زمينه ها و آمادگي همكاري بخش هاي مختلف مورد هم انديشي و تبادل نظر قرار گرفت.
 


آدرس کوتاه :