در كارگروه پژوهش استان يزد بررسي شد؛


عناوين مرتبط با اعتبارات پژوهشي موضوع بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 97 كل كشور در كارگروه پژوهش،فناوري و نوآوري استان بررسي و نسبت به موضوعات طرح شده تصميم گيري شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،جلسه كارگروه پژوهش،فناوري و نوآوري استان با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع،معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد و اعضاي اين كارگروه با موضوع بررسي عناوين مرتبط با اعتبارات پژوهشي موضوع بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 97 كل كشور تشكيل شد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد گفت:تغيير جهت در حوزه هاي پژوهشي به سمت كاربردي شدن موضوعات ضرورت دارد و لازم است در پيشبرد اهداف مختلف توسعه متوازن استان نيز در نظر گرفته شود.
«علي زيني وند» خاطرنشان كرد:تجميع بودجه هاي خُرد و تمركز بر موضوعات شاخص اثرگذاري رويكرد علمي و پژوهشي را تقويت مي كند.
وي اظهار داشت: موفقيت طرح هاي پژوهشي در استان به جذب مشاركت دستگاه هاي اجرايي و همكاري نهادهاي دانشگاهي وابسته است و در اين مسير فاصله گرفتن از موازي كاري داري اهميت و نيازمند توجه است.
 در ادامه اين جلسه معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد بيان كرد:جهت دهي موضوعات پژوهشي براي دست يابي  به اطلاعات لازم در اجراي طرح بازآفريني شهري شناخت مناسب از وضعيت محلات شهر يزد در برنامه ريزي براي ساير موضوعات را نیز  فراهم مي سازد.
«محسن صادقيان» افزود:مديريت مصرف انرژي به ويژه در حوزه آب از دغدغه هاي مهم ديگر در استان يزد است كه تقويت نگاه علمي و مدل هاي كاربردي در اين زمينه به عنوان يك نياز جدي محسوب مي شود.
گفتني است در اين جلسه عناوين و موضوعات مرتبط با اعتبارات پژوهشي موضوع بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 97 كل كشور در استان با پيشينه جلسات كارشناسي، نيازسنجي و اولويت بندي در كارگروه ارائه و نتايج آن براي تصميم گيري نهايي در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مطرح مي شود.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:محسن سلماني
 


آدرس کوتاه :