معاون هماهنگي امورعمراني استانداري:


معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد بر بهره مندي از ظرفيت هاي بومي در پروژه هاي عمراني و رسيدگي به مشكلات مسكن مهر شهرستان هاي اشكذر و ابركوه تاكيد كرد و ورود شوراي فنّي استان به مسئله مديريت مصرف آب در پروژه هاي عمراني و توليد مصالح ساختماني را خواستار شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز سه شنبه پنجم تيرماه شوراي فني استان با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد، مديركل دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري يزد و اعضاي اين شورا در سالن مديريت بحران استانداري تشكيل جلسه داد.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري در اين جلسه بيان كرد: اعتبارات زيادي در استان براي حوزه عمراني هزينه مي شود كه در اين زمينه نيازمند برنامه ريزي و بخش بندي اثرگذار هستيم زيرا تفكيك و خُرد شدن اعتبارات در پروژه هاي مختلف تا تحقق نتيجه، هدررفت زمان زيادي را به همراه دارد.
«محسن صادقيان» ادامه داد: در برنامه هاي عمراني تنها نگاه به اعتبارات دولتي نمي تواند راهگشا باشد و ضروري است دستگاه هاي اجرايي به صورت جدي براي جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز زمينه سازي و اقدام نمايند.
صادقيان افزود: ايجاد اشتغال و رونق بازار يكي از اولويت هاي مهم استان يزد مي باشد و در اين راستا بهره گيري از ظرفيت هاي بومي، پيمانكاران و مشاوران توانمند استاني نيازمند شناخت و توجه بيشتر است و از سوي ديگر پيمانكاران و مشاوران نيز بايد ارتقاي سطح كيفي و تخصصي فعاليت هاي خود را همواره مد نظر قرار دهند.
وي گفت: برخورد خوب و شايسته با ارباب رجوع و تقويت رضايت عمومي مردم نيز از ضرورت هاي مهم ديگر در پيشبرد اهداف حوزه عمراني به ويژه شوراي فني است كه بايد مورد توجه قرار گرفته و بر اين اساس مسائل كلان و مورد نياز استان در اين شورا طرح و برمبناي نظرات و گزارش هاي كارشناسي نسبت به آن تصميم گيري شود.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خاطرنشان كرد: شوراي فني استان به مسئله مديريت مصرف آب در ساخت و ساز پروژه ها و توليد مصالح ساختماني وارد شود و از فعاليت هاي اين عرصه نيز گزارش هايي تهيه و علاوه بر شناسايي موارد مورد نياز به تغيير، نمونه هاي موفق در اين زمينه معرفي شوند و مورد تقدير قرار گيرند.
صادقيان با اشاره به اهميت شفافيت و رسيدن به اطلاعات دقيق از وضعيت و عملكرد قراردادهاي پيماني و مشاوره اي در استان افزود: با محوريت شوراي فني گزارشي نسبت به اين موضوع براي تفكيك جنبه هاي مختلف از جمله سطح عملكرد مشاوران و پيمانكاران بومي تهيه و تحليل شود و مبناي فعاليت هاي پيش رو قرار گيرد.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري در پايان گفت: اولويت و باور قوي نسبت به بهره مندي از توانمندي هاي بومي در پيشبرد پروژه هاي عمراني در استان وجود دارد اما نمي توان طرح هاي كلان را منتظر آزمون و خطا نگه داشت، پس جذب هر نوع توانمندي داخلي و خارجي در سرعت، كيفيت و رسيدن به نتيجه مطلوب ضرورت دارد.
گفتني است تاكيد بر تغيير به سمت بهره مندي از ظرفيت هاي ثبت جهاني و گردشگري در زندگي مردم و جامعه، رسيدگي به مشكلات مسكن مهر شهرستان هاي اشكذر و ابركوه، تهيه گزارش از ساختمان هاي بلندمرتبه و با اهميت در استان با هدف مديريت بحران نيز از ديگر موضوعات مهم مطرح شده در اين جلسه از شوراي فني بود كه توسط معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مطرح شد و در دستور كار قرار گرفت.
 


آدرس کوتاه :