معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد با تاكيد بر ايجاد سامانه جامع شناسايي اقشار آسيب پذير در استان مطرح كرد: شناخت واقعي از جامعه اثربخشي اجراي طرح حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد را تقويت مي كند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، كميته طرح حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه با حضور « علي زيني وند» معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد تشكيل جلسه داد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد گفت:تاختن به نظام و مشكلات كشور از تريبون هايي كه هم چنان رقابت سياسي را دنبال مي كنند شايسته نظام جمهوري اسلامي نيست و ضروريست همگرايي در حل مشكلات كشور مورد توجه قرار گيرد.
«علي زيني وند» خاطرنشان كرد:با توجه به مشكلات اقتصادي و تحميل فشار از سوي دشمنان،توجه به اقشار آسيب پذير براي عبور از اين مشكلات داراي اهميت مي باشد و اجراي طرح حمايت از گروه هاي كم درآمد نيز در اين راستا برنامه ريزي شده است.
زيني وند افزود:شناخت دقيق و بخش بندي واقعي جامعه اثربخشي طرح حمايت از گروه هاي كم درآمد را تقويت مي كند و در اين راستا ايجاد سامانه جامع شناسايي اقشار آسيب پذير در استان با همكاري اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي،بهزيستي وكميته امداد ضروريست.
وي بيان كرد:مطالعه عميق، نگاه كارشناسي و تحليل آماري در اين زمينه برش منطقه اي را براي برنامه ريزي كارآمد ملي فراهم مي نمايد از اين رو رويكرد بررسي و مقايسه اطلاعات; مورد توجه دبيرخانه كميته طرح حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه قرار گيرد.
زيني وند بر راستي آزمايي اطلاعات تاكيد و  اظهار داشت:دستگاه هاي حمايتي و موثر در اجراي اين طرح بررسي كافي نسبت به درخواست متقاضيان را مورد توجه قرار دهند تا بسته هاي حمايتي در اختيار مخاطبان واقعي و هدف اين طرح قرار گيرد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد در پايان گفت:نوع اطلاع رساني در جهت دهي اين موضوع بسيار مهم است و  متوليان اجراي طرح حمايت از گروه هاي كم درآمد در استان اطلاع رساني صحيح و مناسبي را براي اقشار و گروه هاي مختلف ارائه نمايند تا دسترسي افراد داراي شرايط براي بهره مندي از اين طرح  تسهيل شود.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :