مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد:


مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد با اشاره به اينكه بيماري اچ آي وي با جنبه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي روبه رو مي باشد،گفت: رويكرد فرهنگي و جامعه پذيري آموزشي نسبت به بيماري اچ آي وي زمينه سازي شود.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،روز شنبه 15 ارديبهشت ماه، اولين جلسه گروه استاني نظارت بر اجراي چهارمين برنامه ملي استراتژيك كنترل عفونت اچ آي وي (SIP استاني) در سالجاري با حضور مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد و اعضاي اين گروه در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در اين جلسه اظهار داشت:بايد به سمت برنامه ريزي منسجم و واحد در اغلب مولفه هاي اجتماعي از جمله پيشگيري و كنترل بيماري اچ آي وي حركت كنيم تا از موازي كاري و عدم بازدهي موثر فاصله گرفته و به سمت اثرگذاري بيشتر برنامه ريزي و اقدامات مناسب را اجرائي نمائيم.
« فخرالسادات خامسي» افزود:ايدز بيماري چندجانبه اي  است كه در آن ابعاد اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي درگير مي باشند و گاهي تنها بعد درماني آن بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد،بر اين مبنا ضروريست با رويكرد فرهنگي و جامعه پذيري آموزشي به ساير ابعاد ناشي از اين بيماري نيز پرداخته شود.
خامسي بيان كرد:نگراني ما در موضوع پيشگيرانه اين بيماري از آثار منفي رشد آن در آينده مي باشد كه بايد مدل ها و روش هاي موفق دنيا را در اين زمينه شناسايي و براي كنترل اين موضوع متناسب با دانش روز و پذيرش جامعه حركت كنيم.
وي خاطرنشان كرد:جلسات گروه استاني نظارت بر اجراي چهارمين برنامه استراتژيك كنترل  " عفونت اچ آي وي " استان بايد به سمت جلسات هم انديشي،نظرخواهي و اتاق فكر هدايت شود تا علاوه بر بررسي گزارش ها و اقدامات انجام شده بتوان نظرات علمي،ظرفيت هاي نخبگان و تجربه هاي موفق را نيز مورد بحث قرار داده و در مسير اجرا به كار گرفت.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد گفت:شناسايي اين بيماري در بخش هاي مختلف و گروه هاي سني متنوع يكي از اولويت هاي مهم براي كنترل شيوع آن مي باشد كه بر اين اساس تمام دستگاه هاي موثر در اين زمينه توان،پيشنهادات و برنامه هاي خود را براي پيشبرد  هر چه بهتر اين هدف به دبيرخانه گروه ارائه نمايند.
گفتني است در اين جلسه گزارش اقدامات و برنامه هاي انجام شده در زمينه پيشگيري از ايدز در سال 96 مطرح و ضرورت ها و برنامه هاي پيش رو مورد تبادل نظر و برنامه ريزي قرار گرفت.
 


آدرس کوتاه :