شناسه : 95786153
استاندار يزد:


استاندار يزد گفت: قطع به يقين اتباع خارجي غير مجاز تهديدي براي مباحث امنيتي، بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي ما محسوب مي شوند و بسياري از آسيب هاي اجتماعي كه امروزه در كشور و استان با آن مواجه هستيم، در ارتباط با اتباع خارجي غير مجاز صورت مي گيرد و همه دستگاه ها بايد به طور جدي مراقبت كنند تا از استقرار اتباع خارجي غير مجاز در استان جلوگيري شود و اين امر، محوراساسي سياست ما در مواجهه با اتباع خارجي در استان است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،سيد محمد ميرمحمدي، پيش از ظهر شنبه 4 شهريورماه 1396 در جلسه ستاد ساماندهي اتباع خارجي استان كه در سالن حميديا برگزار شد، از مديران عضو اين ستاد خواست تا با نگاه ملي و بين المللي به موضوع ساماندهي اتباع بنگرند و آنگاه با اشاره به تشكيل جلسات ستاد عنوان كرد: قطع به يقين آنچه دليل برگزاري چنين جلساتي است، ضرورتهاييست كه در ارتباط با موضوع اتباع احساس مي شود و خروجي اين جلسات بايد منجر به رفع مشكلات، آسيب ها و مسائل مرتبط با اين حوزه باشد و بديهي است كه تمامي مديران بايد در ارتباط با بحث ساماندهي اتباع به يك كلان نگري جامع دست يابند تا در نهايت به راهكارهاي مناسبي در اين خصوص برسيم و بدانيم كه چه بايد كرد.
استاندار يزد خاطر نشان نمود: همه بايد با همفكري به اين سوال پاسخ دهيم كه در ارتباط با اتباع خارجي غير مجاز چه راهكارهايي را به اجرا در آوريم تا مشكلات پيرامون آنها در ارتباط با جامعه حل و فصل شود.
وي تاكيد كرد: در دو حوزه اشتغال و سكونت اتباع خارجي غير مجاز بايد به اين جمع بندي برسيم كه چه راهكارهايي را مد نظر قرار دهيم تا با محدود كردن اين دو حوزه براي اين افراد، امكان ماندگاري در استان را نداشته باشند و بديهي است كه بايد در اين رابطه از همه ظرفيتهاي قانوني بهره ببريم.
رييس ستاد ساماندهي اتباع خارجي استان افزود: در بحث ارائه آموزش به اتباع، بايد مراقبت شود كه اين آموزشها ضرفا در اختيار اتباع مجاز قرارگيرد و از هرگونه آموزش و ارائه خدمات آموزشي به اتباع غير مجاز خودداري شود كه مشابه همين بحث در خصوص موضوع مهم صدور شناسنامه براي اتباع نيز بايد لحاظ شود.
ميرمحمدي آنگاه با بيان اين نكته كه اداره كل اتباع و مهاجرين استانداري نيز بايد در صدور مجوزهاي قانوني اقامت براي اتباع خارجي نهايت دقت نظر را به كار گيرد تاكيد كرد: قطع به يقين اتباع خارجي غير مجاز تهديدي براي مباحث امنيتي، بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي ما محسوب مي شوند و بسياري از آسيب هاي اجتماعي كه امروزه در كشور و استان با آن مواجه هستيم، در ارتباط با اتباع خارجي غير مجاز صورت مي گيرد و همه دستگاه ها بايد به طور جدي مراقبت كنند تا از نفوذ و استقرار اتباع خارجي غير مجاز در استان جلوگيري شود و اين امر، محوراساسي سياست ما در مواجهه با اتباع خارجي در استان است.
استاندار خاطر نشان نمود: در ارتباط با اتباع خارجي غير مجاز اگر در دو حوزه اشتغال و سكونت، فضا از اين افراد گرفته و عرصه بر آنها تنگ شود، ماندن در استان و كشور را به صرفه نمي دانند و خود به خود موجب طرد آنها خواهد شد و در اين راستا علاوه بر اهميت نقش آفريني نهادهاي مسئول حاكميتي و دولتي، نقش مردم و شهروندان نيز بسيار مهم و اساسي است.
وي افزود: اين مردم هستند كه بايد در جايگاه كارفرما يا صاحب ملك و منزل استيجاري، از در اختيار گذاشتن فرصت شغلي يا اجازه ملك و منزل به اتباع خارجي غير مجاز خودداري كنند و در مرحله بعد با شناسايي و اطلاع رساني به دستگاه هاي مسئول پيرامون حضور اين افراد، دولت را در راه ساماندهي و مقابله با حضور اتباع خارجي غيرمجاز در استان و كشور ياري دهند.
عالي ترين مقام اجرايي استان آنگاه با اشاره به لزوم ساماندهي حضور اتباع در بافت قديم يزد، به برنامه بازآفريني شهري كه در دست تدوين است اشاره نمود و اجراي اين برنامه را ضامن ساماندهي اتباع در بافت تاريخي يزد دانست.
ميرمحمدي آنگاه خاطر نشان كرد: با تشكيل مستمر جلسات در خصوص ساماندهي اتباع موافقم منتهي همه بايد به اين نكته توجه كنيم كه اين جلسات بايد توام با نتيجه و خروجي مناسب باشد و صرف برگزاري جلسه مشكلي را حل نخواهد كرد.
استاندار سپس به اهميت حوزه كاري اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان در بحث كاريابي و تنظيم بازار كار استان اشاره كرد و نقش اين دستگاه در ايجاد محدوديت اشتغال براي اتباع خارجي غيرمجاز را نقشي مهم و اساسي برشمرد و از مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان خواست تا گزارش تحليلي جامعي را در خصوص فرصتهاي شغلي اشغال شده توسط اتباع خارجي غيرمجاز در استان از يكسو و نياز به اشتغال از سوي شهروندان جوياي كار استان از سوي ديگر تهيه و برنامه مدوني را در خصوص مديريت اين وضعيت ارائه نمايد.
عالي ترين مقام اجرايي استان در پايان ضمن تاكيد بر ارائه گزارش عملكرد دستگاه هاي مسئول در حوزه ساماندهي اتباع خارجي در استان خاطر نشان نمود: كوچكترين آسيبي كه از ناحيه اتباع خارجي غيرمجاز به مردم وارد شود، نشان از كوتاهي مسئولين در انجام مسئوليتهاي خود در اين حوزه دارد و بديهي است كه هرگونه اهمال و مسامحه در اين خصوص پذيرفته نيست و تمامي دستگاه ها بايد با حداكثر توان و برنامه ريزي و همكاري، نسبت به حل مشكل حضور و وجود اتباع خارجي غيرمجاز در استان و شناسايي و طرد آنها اقدام نمايند.
گفتني است در پايان " برگزاري فصلي جلسات ستاد ساماندهي اتباع خارجي استان و ارائه گزارش عملكرد دستگاه ها در بحث ساماندهي اتباع" و " عضويت مديران سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي ، گردشگري و جهاد كشاورزي استان و شهرداري و اتاق اصناف به ستاد مورد تصويب قرار گرفت.