سرپرست استانداري يزد:


سرپرست استانداري يزد با گراميداشت سوم دي ماه روز ثبت احوال مطرح كرد: ثبت احوال پشتوانه صيانت از هويت ايراني و برنامه ريزي در كشور است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، سرپرست استانداري يزد در مراسم گراميداشت سوم دي ماه روز ثبت احوال ضمن تقدير از تلاش هاي صورت گرفته در اين حوزه بيان كرد:ثبت احوال  با موضوع هويت به عنوان عنصر اصلي قوام يک ملت پيوند خورده است.
« محمدعلي طالبي» افزود: هویت عنصر مشتركي است كه اقوام،فرهنگ ها،زبان ها و حتي اديان مختلف را تحت عنوان يك ملت گردهم مي آورد و از اين جهت بحث بسيار مهم و حساسي است زيرا  بار اصلي صيانت از هويت كشور نيز به دوش كاركنان ثبت احوال مي باشد.
طالبي گفت:چه بسا ملت هايي كه در طول تاريخ شكل گرفته و به علت تضعيف هويت دچار استحاله شده اند بر اين اساس امروز كه يك جامعه بسيار قوی و منسجم از اقوام گوناگون وجود دارد بايد همه تلاش خود را براي حفظ اين هويت و جايگاه ملت در طول تاريخ به كار گيريم.
وي خاطرنشان كرد: حساسيت كاري كه مجموعه ثبت احوال بر عهده دارد علاوه بر اثرگذاري در  حفظ هويت  ايراني؛ براي  ارائه آمار و اطلاعات در نظام برنامه ريزي كشور و استان نيز پشتوانه اي قوي و  بسيار كارگشا مي باشد.
طالبي يادآور شد:بعضي از آمارها مي تواند براي پيشگيري از اتفاقاتي كه ممكن است نظام اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جامعه را دچار چالش كند، هشدار دهنده باشد و يا از سوي ديگر برنامه ريزي در مسير  سازندگي كشور و استان را تسهيل نمايد.
سرپرست استانداري يزد در پايان اظهار داشت:يكي از اتفاق هاي خوب در نظام ثبت احوال نمونه  موفق از همكاري دولت و بخش خصوصي است و اين موضوع  مي تواند براي ساير سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي جهت تقويت همكاري هاي بخش خصوصي با دستگاه هاي دولتي در ارائه خدمات به مردم مورد توجه و الگو قرار گيرد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :