معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد با تاكيد بر رفتار عادلانه و توجه به توانمندي در واگذاري مسئوليت ها به افراد بيان كرد: توسعه منابع انساني با ساختارهاي كارآمد زيربناي توسعه و ستون فقرات سازمان است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، نهمين جلسه كارگروه و توسعه مديريت استانداري يزد با حضور «علي زيني وند» معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد و اعضاي اين كارگروه  تشكيل شد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد گفت:لازم است در دستگاه هاي اجرايي كه دولت الكترونيك با امكانات و دقت نظر بيشتري به اجرا رسيده است از نظر روان سازي فعاليت ها،كاهش مراجعات و حجم كار مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.
« علي زيني وند» افزود:مديريت و توسعه منابع انساني وتطبيق روابط سازماني با ساختارهاي كارآمد زيربناي توسعه و ستون فقرات سازمان است و در كنار ارزيابي هاي كمي بايد سنجش كيفي نيز براي تقويت چند بعدي اين موضوع صورت پذيرد.
زيني وند بيان كرد:در ارزيابي مديران نيز با دو شاخص درون سازماني و برون سازمان حذف اعمال سليقه ها و توجه به عملكرد واقعي اثرگذاري موثري رابه همراه دارد ،جزيره اي عمل كردن را حذف و همگرايي نيز افزايش پيدا مي كند.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار يزد اظهار داشت:در توسعه مديريت توجه به فناوري اطلاعات و نگاه فني نسبت به اين موضوع جزئي جدايي ناپذير است كه براي بروزرساني آموزش كارمندان و جذب اعتبار نسبت به تهيه تجهيزات لازم در اين زمينه اقدام شود.
وي خاطرنشان كرد:نكته قابل توجه ديگر در واگذاري مسئوليت و كار در سطوح مختلف به كارمندان است كه حساسيت نسبت به توانمندي،نيازهاي سازمان و رفتار عادلانه در اين زمينه امري ضروري و نيازمند دقت نظر است و بايد در اين موضوع با حساسيت بيشتري عمل كرد.
معاون استانداري يزد در پايان گفت:اجراي طرح مشاركتي كارشناسان فناوري اطلاعات در استانداري و فرمانداري ها براي تقسيم بندي در ارائه خدمت و انجام فعاليت هاي تخصصي در سطح استان مورد پذيرش است و اجراي آن تمركز و اثربخشي بيشتري را به همراه دارد.
گفتني است در اين جلسه گزارش فعاليت و برنامه هاي كميته هاي اصلاح ساختار،فرآينده ها و فناوري هاي مديريتي؛ مديريت عملكرد،سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم؛ فناوري اطلاعات و توسعه دولت الكترونيك و كميته سرمايه انساني و فرهنگ سازماني استانداری تشريح شد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :