شناسه : 135104001


با حكمي از سوي استاندار يزد «محمد باقري» به عنوان بخشدار آسفيج معرفي شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،با حكمي از سوي «محمود زماني قمي» استاندار يزد « محمد باقري» به عنوان بخشدار آسفيج منصوب شد.
در اين حكم آمده است:
در اجراي تبصره ذيل ماده 6 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شوراي عالي اداري و با عنايت به تفويض اختيار شماره    142024  مورخ    06/12/1392 وزير محترم كشور،جنابعالي را به عنوان بخشدار آسفيج منصوب مي نمايم.
اميد است با توكل به خداوند متعال و در چارچوب وظايف مصوب در راستاي تحقق اهداف و آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست ها و برنامه هاي دولت تدبير و اميد موفق باشيد.
*خبرنگار:فاطمه شريفي