« بازگشت

برگزاری کارگروه بانوان و خانواده


به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، ارائه طرح مرکز کارآفرینی زنان توسط مشاور امور بانوان سازمان جهاد کشاورزی، ارائه طرح پژوهشی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توسط مدیرکل کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و برخی موارد مرتبط، از موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.
در ادامه این نشست اعضا به بیان دیدگاهها و نکته نظرات خود پرداخته و ارائه دهندگان طرح های مذکور به پرسش های مطرح شده پاسخ دادند و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.