« بازگشت

برگزاری کارگاه آموزشی ضابطین قضایی مدیریت پسماند


به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، در این کارگاه آموزشی، 60 نفر از کارشناسان شهرداری و سازمان بازیافت شهردای طی دو روز با قوانین و مقررات مربوط به مسائل قضایی مدیریت پسماند آشنا شدند.
مدیرکل امور شهری استانداری یزد در این دوره آموزشی با اشاره به تاریخچه و فرایند مقابله با موضوع پسماند گفت: این فرایند از 40 سال قبل تاکنون با گسترش شهرها، طولانی و پرهزینه تر شده است. 
کاظم فروغی نسب با بیان اینکه مراحل جمع آوری، حمل و مقابله با پسماند، زباله و بازیافت در اغلب کشورهای جهان به عنوان یک فعالیت اقتصادی دیده نمی شود اظهار داشت:در صورتی که تفکر اقتصادی در موضوع پسماند بوجود آید با مشکل روبرو خواهند شد.
وی بر لزوم توجه به موضوع مقابله با پسماند تاکید کرد و این موضوع را یکی از شاخصه های اثرگذار در توسعه پایدار  عنوان نمود.
وی تصریح کرد: عدم توجه به موضوع مذکور تهدیدی برای توسعه پایدار کشور است.
در پایان این کارگاه آموزشی، کارشناسان شرکت کننده در آزمون پیش بینی شده شرکت کردند و به افراد موفق در آزمون کارت ضابط قضایی مدیریت پسماند داده شد.