« بازگشت

با حضور معاون عمراني استاندار؛شهردار جديد حميديا معرفي شد


به گزارش روابط عمومي استانداري، سيد محمد مير سعيدي در اين مراسم با قدرداني از خدمات شهردار قبلي اين شهر گفت: با توجه به همجواري شهرهاي يزد و حميديا و به منظور تسريع در اجراي پروژه هاي مشترك اين شهر ها جلساتي با مسئولين مربوطه در اين زمينه صورت گرفته تا هماهنگي براي سال آينده انجام شود.
وي ادامه داد: اگر همدلي و همراهي بين دو شهرداري باشد مي توان بهره برداري بيشتري در اين راه داشته باشيم .
سيد محمد ميرسعيدي بر نظارت بر مبلمان شهري در شهرداري ها تاكيد كرد و گفت: همانگونه كه در اقدامات فني ساختمان ها نظارت هاي لازم صورت مي پذيرد بايد بر سيماي شهري نيز كنترل لازم انجام گيرد تا از شهري زيبا برخوردار باشيم .
وي به برخي ناهماهنگي در تقسيم بودجه شهرها در گذشته اشاره كرد و با تاكيد بر عدالت در تقسيم بودجه و منابع در سطح شهر گفت:‌در تنظيم و تقسيم بودجه و امكانات در سطح شهر بايد عدالت رعايت گردد تا كل شهر از سيماي واحدي برخوردار و از مشكل توليد بالا و پايين شهر جلوگيري شود.
معاون استاندار از پنجمين سالگرد حادثه بم ياد كرد و گفت: اين واقعه بايد تلنگري باشد تا اصول ساخت و ساز را هيچ گاه فراموش نكنيم.
وي به اعتبارات شهر حميديا اشاره كرد و گفت: در سال گذشته بيش از 250 ميليون تومان اعتبار در اين رابطه اختصاص يافته است. وي افزود: در سال جاري نيز تاكنون بيش از 200 ميليون تومان تا به حال تخصيص و از 140 ميليون تومان اعتبارات رهبري شهر حميديا 70 ميليون تومان به اين شهر اختصاص يافت است.