« بازگشت

با تصویب اعضای کمیسیون تعزیرات گندم ،آرد و نان شهرستان یزد صورت گرفت؛تشویق ، اخذ تعهد و جریمه تعدادی از نانوایی های شهر یزد


به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، اعضای شرکت کننده در این نشست پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف از جمله وضعیت نانوایی ها در خصوص تشویق، اخذ تعهد و جریمه تعدادی از واحدهای نانوایی سطح شهر یزد تصمیم گیری کردند.
بر این اساس و با توجه به کشف 500 کیلوگرم آرد توسط بازرسان تعزیرات آرد و نان تعلق به یکی از نانوایی های شهر یزد مقرر گردید نسبت به ضبط آرد کشف شده اقدام و تا انجام کیل گیری میزان دو تن سهمیه کسر و مبلغ 298 هزار تومان جریمه صادر و نسبت به تعیین تکلیف مباشر نیز طی مدت یک ماه اقدام گردد.
همچنین مقرر شد از 16 واحد صنفی توسط اداره کل غله و خدمات بازرگانی تعهدنامه اخذ و در پرونده آنها ضبط گردد.
بر اساس این گزارش، با توجه به مصرف جوش شیرین توسط سه واحد نانوایی مقرر شد هر کدام به مبلغ 500 هزار ریال و 19 واحد نانوایی دیگر نیز به علت کسری وزن چانه با توجه به میزان کسری چانه و در مجموع حدود 16 میلیون ریال جریمه شوند.
همچنین با توجه به کسری وزن چانه و تعطیلی غیرمجاز و عدم رعایت ساعت پخت یکی از نانوایی های شهر مقرر شد دو تن از سهیه نانوایی مذکور کسر گردد و با توجه به پخت نان خشک، تعطیلی غیر مجاز و کسری وزن چانه مقرر شد ماهیانه یک تن از سهمیه یک واحد کسر شود.
در نشست اعضای کمیسیون تعزیرات گندم، آرد و نان شهرستان یزد مقرر شد با عنایت به عملکرد خوب و به منظور تشویق واحدهای صنفی شماره 153 به تصدی یدالله ذوالفقاری واقع در بلوار 17 شهریور و  شماره 246 به تصدی سید عباس طباطبایی واقع در بلوار نواب صفوی، در خصوص نصب پارچه و افزایش یک تن به سهمیه دی ماه این نانوایی ها اقدام شود.