شناسه : 58873383


ارتباط تلفني با سيد محمد ميرمحمدي استاندار يزد