استاندار يزد تاکید کرد:


استاندار يزد بر عمومي سازي روش هاي تامين مالي و بورس در سطح مختلف جامعه با هدف معرفي ظرفيت هاي جديد تاكيد و بيان كرد: پایش مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه های اقتصادی توسط بخش خصوصی ضرورت دارد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،استاندار يزد در جلسه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان گفت:پايش كارگروه ها و ستادهاي مختلف استان توسط بخش خصوصي همچون خانه صنعت،تجربه خوبي براي استان يزد است و این موضوع ضرورت دارد.
«محمدعلي طالبي» افزود:در كنار ارزيابي عملكردها،پايش روند فعاليت ها و حتي موضوعات مطرح شده در جلسات نيز با مشاوره فكري دستگاه هاي مختلف مي تواند زمينه تحقق نتيجه گيري بهتر و كارآمدي موثرتر را فراهم سازد.
طالبي بيان كرد:كميته پايش عملكرد ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي از جايگاه مهمي برخوردار است و ضروريست دستگاه هاي اجرايي استان با اين كميته همكاري مستقيم و مستمر داشته باشند.
وي اظهار داشت:مصوبات و تصميم گيري هاي برآمده از جلسات ستاد اقتصاد مقاومتي استان بايد به شكلي تنظيم و هدف گذاري شود كه در رديف اختيارات اين استان باشد و براي تحقق اين امر لازم است موضوعات در كمتيه اي كارشناسي مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
عالي ترين مقام اجرايي استان خاطرنشان كرد:لازم است جلسات آموزشي روش هاي تامين مالي  و بورس تداوم داشته و به صورت تخصصي و ويژه در بخش هاي صنعتي و ساير حوزه ها با معرفي ظرفيت هاي جديد برگزار و مورد توجه باشد.
طالبي افزود: دوره هاي آموزشي و آگاهي بخشي با هدف  معرفي ظرفيت هاي بورس و سرمايه گذاري مالي  براي كارفرمايان و عموم مردم برگزار شود و تبيين ايفاي نقش كارآفريني و لزوم تامين سرمايه در واحدهاي آموزش تاكيد و از ابعاد مختلف تشريح شود.
استاندار يزد بر تداوم پايش عملكرد ستاد اقتصاد مقاومتي تاكيد و گفت:ارزيابي بخش خصوصي از عملكرد ساير كارگروه ها در ستاد همزمان با پايش روند ساير فعاليت ها  و پيشنهاد جديد صورت گيرد.
طالبي در پايان بيان كرد:مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتي با موضوع لزوم تامين روپوش مدارس از ظرفيت نساجي و توليدات استان براي اجرا در  سال جاري دير تر از فصل مدارس اعلام شد اما اين موضوع براي سال آينده در سطح استان اجرايي خواهد شد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :