معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري يزد تاكيد كرد:


معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد به اهميت جذب سرمايه و توان اقتصادي در بخش هاي مختلف استان اشاره و بر توانمندسازي مركز خدمات سرمايه گذاري يزد و تبديل آن به يكي از پايگاه هاي مهم گفتمان سازي اقتصادي در كشور تاكيد كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز پنجشنبه هشتم آذرماه ،شوراي برنامه ريزي و توسعه مديريت استان با حضور معاون هماهنگي امور عمراني،معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد و اعضاي اين  شورا در سالن كوثر برگزار شد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد در اين جلسه گفت:مركز خدمات سرمايه گذاري در استان بر مبناي ظرفيت قانوني و نيازهاي پيش رو شكل گرفته است و در برخي از استان هاي كشور نيز اين مراكز فعاليت مداوم و موثري دارند.
«علي زيني وند» افزود:رسيدن به گفتمان واحد در موضوع سرمايه گذاري،مركزيت بخشيدن به ملاقات هاي خارجي در اين حوزه ، شناسايي و جهت دهي فرصت ها از نكات قابل توجه شكل گرفته در مركز خدمات سرمايه گذاري استان است و البته براي تحقق نتايج بهتر بايد آسيب شناسي و تقويت توانمندي ها نيز صورت گيرد.
زيني وند بيان كرد:فعال سازي پتانسيل های مركز خدمات سرمايه گذاري بر مبناي توانمندي هاي شاخص استان يزد فرصتي استثنايي محسوب مي شود و با توجه به حضور افراد مرجع يزدي تبار در كشور و ساير قابليت هاي استاني ،اين مركز مي تواند به يكي از پايگاه هاي گفتمان سازي اقتصادي در كشور تبديل شود.
معاون استانداري يزد در پايان اظهار داشت:فراهم ساختن زمينه براي تقويت پايگاهي در مسير فرصت يابي و جذب توان اقتصادي در بخش هاي مختلف,استان را از فعاليت هاي پراكنده دور ساخته و به سمت توسعه پايدار و مبتني بر كسب و كارهاي پويا هدايت مي كند.
گفتني است در اين جلسه اهداف محوري بودجه سال 98 ارائه و رویکرد پوشش تحصيلي دوره ابتدايي براي بازماندگان از تحصيل به دلايل فقر،بيماري و يا ساير مسائل اجتماعي نيز مطرح و مقرر شد كارگروهي با محوريت آموزش و پرورش و همكاري ساير دستگاه هاي متولي براي اين موضوع تشكيل و افراد بازمانده از تحصيل شناسايي و مورد حمايت قرار گيرند.
پس از تائيد مصوبات كارگروه زيربنايي،گزارش عملكرد و برنامه هاي مركز سرمايه گذاري  استان  نيز كه براي تسهيل امر سرمايه گذاري و بهبود فضاي كسب و كار  شكل گرفته است ارائه و مورد تائيد اعضاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قرار گرفت.در پايان بر استفاده از مشاركت بخش عمومي-خصوصي در انجام پروژه هاي عمراني نيز تاكيد شد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :